Yönergeler

Sağlık Komisyonu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü gereği, Sağlık Komisyonunun oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemizdeki en önemli problem sahalarından birisi olan ve bireysel ve toplumsal hayatımız için en vazgeçilmez hak olan sağlıklı olabilme hakkı konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu yönde ilave hizmet üretme kapsamında projeler üretmek, strateji geliştirmek, hedef belirlemek, ve bunları gerçekleştirmek için aynı ilkelerle hareket eden çeşitli kurum-kuruluş ve STÖ’ler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki Türkiye Cumuriyeti vatandaşlarının bireysel ve toplumsal sağlık konusunda yetişmesine katkı sağlayacak, ülkemizin sağlıklı bir toplum olmasını sağlayacak tüm çalışmaları, girişimleri ve faaliyetleri kapsar.

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanları, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Bu yönergede adı geçen;
Dernek :Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük :Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunu
Şube/Bölge Temsilcileri :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye :Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,
Genel Merkez Sağlık Komisyonu :Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

A. Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır,
B. Komisyona katılmak isteyen üyeler ile komisyon oluşturulur,
C. Aydınlık Nesiller Sağlık Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak en az iki ayda bir kez toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
D. Aydınlık Nesiller Derneği Sağlık Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar.
E. Sağlık Komisyonu Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur,
F. Komisyon sık sık çeşitli zamanlarda bireysel ve toplumsal sağlığa katkı sunmak amacıyla eğitim seminerleri ile üye eğitimi yapar.
G. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir.
H. Komisyon çalışmalarına konu olan işle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ lar, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.
I. Sağlık Komisyonu gerekli hallerde derneğin tüm komisyonları ile işbirliği yapar, eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.

A. Üniversiteler
B. Kamu Kuruluşları
C. Meslek Kuruluşları
D. STK’ lar

A. Ülkemizdeki yaşlı ve engellilere evde bakım modelleri oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapar ve Huzurevi ziyaretlerinde bulunur ve buralarda eğitimler planlar,
B. Sigara ile savaş derneği projelerine katılım ve katkı sağlanması için çalışmalar yapar,
C. Sağlık turizmi alanında çalışmalar yaparak, kalifiye eleman yetiştirme yönünde faaliyetler düzenler,
D. Afetlerde ve acil durumlarda görev almak, hizmet vermek, işbirliği yapmak hedefi doğrultusunda hareket eder ve ilkyardım konusunda halkı bilinçlendirmek için eğitici çalışmalar yapar,
E. Çevre sağlığını ilgilendiren konularda gerekli tedbirlerin alınması için kamuoyu oluşturmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek için eğitici çalışmalar yapar,
F. Belirli mevsimlerde karşı karşıya kalınan güncel sağlık sorunları ile ilgili eğitimler verir, önlemler alır (örneğin; yazın ishaller, kışın gripal enfeksiyonlar),
G. İlköğretim dönemindeki okullara el hijyeni, ağız-diş sağlığı konularında eğitim verir, H. Uyuşturucu ile mücadelede ilgili çalışmaları kapsayan programlar yapmak, öneriler sunmak yoluyla bu konudaki farkındalığı ve toplumsal bilinci geliştirir ve ülkemizde düzenlenen konferans, sempozyum v.b. faaliyetlere katılım sağlar,

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.
A. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
B. Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
C. Faaliyetin, toplumun ve/veya AND üyelerinin; kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı ve/veya gelir sağlaması,
D. Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
E. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,
F. Komisyonun amaçları doğrultusunda proje çalışması yapılacak ise; Projenin bireysel ve toplumsal sağlığın gelişimine ve bu konulardaki toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak niteliklerde olması gerekmektedir.

A. Sağlık Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

  1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
  2. Faaliyetin toplum ve AND üyelerine katkı ve/veya gelir sağlaması,
  3. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına katkı sağlaması.

A. Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Sağlık Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
B. Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır.
C. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

A. Bütün faaliyet gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’ nun da onayı ile yardım amaçlı bir faaliyet için kullanılır.
B. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
C. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Başkan; Yönetim Kuruluna karşı komisyonu temsil eder ve Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir, Komisyonun amacı ve görevleri doğrultusunda işleyişini sağlar. Komisyon veya Kolun görevlerine ilişkin çalışma ve faaliyetleri koordine eder. Üyeler arasında ve komisyonla yönetim kurulu arasında iletişimi ve işbirliğini sağlar. Komisyonla ilgili kararlar alır, işbölümü yapar ve komisyonda alınan kararların uygulanması için çalışır. Komisyonun düzenli olarak işleyişini sağlar. Toplantıları zamanında organize eder ve başkanlığını yapıp, yönetir. Dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilmesi için; iletişim kurullarının oluşturulması ve diğer komisyonla ile bağlantılarını sağlar, Derneği görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm çalışmaları planlar ve uygulatır. Bu yönde gerekirse çeşitli ziyaretlerde bulunur, gelen önerileri alır, değerlendirir. Komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimim Kurulu’na sunmaktan sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Başkan Yardımcısı; Başkanın görevlerini yürütmesinde ona yardımcı olur. Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yürütür. Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Komisyonun belirlediği toplantılara katılır. Komisyonun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır. Kendi üyeleri ve ilgisi nedeniyle her türlü komisyon, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü vazifesi yapar. Tüm komisyonların faaliyetleri ile ilgili olarak dernek üyeleri arasındaki internet ortamındaki koordinasyonu, yapılan çalışmaların internet ortamında yayına hazırlanmasını sağlar. Bütün iletişim ve bilişim çalışmaları ile ilgili her türlü belge, bilgi, doküman, etkinlikler, raporlar, makaleler vb. malzemeler Başkan Yardımcısı eli ile iletilirler.

Sekreter; Toplantı ve tutanaklarını düzenler, komisyon kararlarını karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar, gelen giden her türlü evrak işlerinden yazışmalardan ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur. Ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütür.

A. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Sağlık Komisyonundan belirlenen bir üye tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgilendirmeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya 2 ayda bir yapar.
B. Sağlık Komisyonu üye ve temsilcileri iki ayda bir belirlenen gün ve saatte Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak personel toplantıdan en az 1 gün önce Sağlık Komisyonu Sekreterini bilgilendirir.
C. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon sekreterine teslim edilen aylık raporlar, sekreter tarafından üçer aylık periyotlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Komisyon Başkanına sunulur.

A. Genel Merkez ve Şubeler/Temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Sağlık Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir.
B. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
C. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun XX.XX.2017 tarih ve X sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Sağlık Komisyonu, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Sağlık Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

Çevre ve Afet Yardım Komisyonu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü gereği, Sağlık Komisyonunun oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemizdeki en önemli problem sahalarından birisi olan ve bireysel ve toplumsal hayatımız için en vazgeçilmez hak olan sağlıklı olabilme hakkı konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu yönde ilave hizmet üretme kapsamında projeler üretmek, strateji geliştirmek, hedef belirlemek, ve bunları gerçekleştirmek için aynı ilkelerle hareket eden çeşitli kurum-kuruluş ve STÖ’ler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki Türkiye Cumuriyeti vatandaşlarının bireysel ve toplumsal sağlık konusunda yetişmesine katkı sağlayacak, ülkemizin sağlıklı bir toplum olmasını sağlayacak tüm çalışmaları, girişimleri ve faaliyetleri kapsar.

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanları, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Bu yönergede adı geçen;
Dernek :Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük :Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunu
Şube/Bölge Temsilcileri :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye :Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,
Genel Merkez Sağlık Komisyonu :Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

A. Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır,
B. Komisyona katılmak isteyen üyeler ile komisyon oluşturulur,
C. Aydınlık Nesiller Sağlık Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak en az iki ayda bir kez toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
D. Aydınlık Nesiller Derneği Sağlık Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar.
E. Sağlık Komisyonu Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur,
F. Komisyon sık sık çeşitli zamanlarda bireysel ve toplumsal sağlığa katkı sunmak amacıyla eğitim seminerleri ile üye eğitimi yapar.
G. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir.
H. Komisyon çalışmalarına konu olan işle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ lar, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.
I. Sağlık Komisyonu gerekli hallerde derneğin tüm komisyonları ile işbirliği yapar, eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.

A. Üniversiteler
B. Kamu Kuruluşları
C. Meslek Kuruluşları
D. STK’ lar

A. Ülkemizdeki yaşlı ve engellilere evde bakım modelleri oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapar ve Huzurevi ziyaretlerinde bulunur ve buralarda eğitimler planlar,
B. Sigara ile savaş derneği projelerine katılım ve katkı sağlanması için çalışmalar yapar,
C. Sağlık turizmi alanında çalışmalar yaparak, kalifiye eleman yetiştirme yönünde faaliyetler düzenler,
D. Afetlerde ve acil durumlarda görev almak, hizmet vermek, işbirliği yapmak hedefi doğrultusunda hareket eder ve ilkyardım konusunda halkı bilinçlendirmek için eğitici çalışmalar yapar,
E. Çevre sağlığını ilgilendiren konularda gerekli tedbirlerin alınması için kamuoyu oluşturmak ve bu yönde halkı bilinçlendirmek için eğitici çalışmalar yapar,
F. Belirli mevsimlerde karşı karşıya kalınan güncel sağlık sorunları ile ilgili eğitimler verir, önlemler alır (örneğin; yazın ishaller, kışın gripal enfeksiyonlar),
G. İlköğretim dönemindeki okullara el hijyeni, ağız-diş sağlığı konularında eğitim verir, H. Uyuşturucu ile mücadelede ilgili çalışmaları kapsayan programlar yapmak, öneriler sunmak yoluyla bu konudaki farkındalığı ve toplumsal bilinci geliştirir ve ülkemizde düzenlenen konferans, sempozyum v.b. faaliyetlere katılım sağlar,

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.
A. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
B. Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
C. Faaliyetin, toplumun ve/veya AND üyelerinin; kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı ve/veya gelir sağlaması,
D. Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
E. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,
F. Komisyonun amaçları doğrultusunda proje çalışması yapılacak ise; Projenin bireysel ve toplumsal sağlığın gelişimine ve bu konulardaki toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak niteliklerde olması gerekmektedir.

A. Sağlık Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

  1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
  2. Faaliyetin toplum ve AND üyelerine katkı ve/veya gelir sağlaması,
  3. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına katkı sağlaması.

A. Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Sağlık Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
B. Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır.
C. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

A. Bütün faaliyet gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’ nun da onayı ile yardım amaçlı bir faaliyet için kullanılır.
B. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
C. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Başkan; Yönetim Kuruluna karşı komisyonu temsil eder ve Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir, Komisyonun amacı ve görevleri doğrultusunda işleyişini sağlar. Komisyon veya Kolun görevlerine ilişkin çalışma ve faaliyetleri koordine eder. Üyeler arasında ve komisyonla yönetim kurulu arasında iletişimi ve işbirliğini sağlar. Komisyonla ilgili kararlar alır, işbölümü yapar ve komisyonda alınan kararların uygulanması için çalışır. Komisyonun düzenli olarak işleyişini sağlar. Toplantıları zamanında organize eder ve başkanlığını yapıp, yönetir. Dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilmesi için; iletişim kurullarının oluşturulması ve diğer komisyonla ile bağlantılarını sağlar, Derneği görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm çalışmaları planlar ve uygulatır. Bu yönde gerekirse çeşitli ziyaretlerde bulunur, gelen önerileri alır, değerlendirir. Komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimim Kurulu’na sunmaktan sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Başkan Yardımcısı; Başkanın görevlerini yürütmesinde ona yardımcı olur. Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yürütür. Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Komisyonun belirlediği toplantılara katılır. Komisyonun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır. Kendi üyeleri ve ilgisi nedeniyle her türlü komisyon, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü vazifesi yapar. Tüm komisyonların faaliyetleri ile ilgili olarak dernek üyeleri arasındaki internet ortamındaki koordinasyonu, yapılan çalışmaların internet ortamında yayına hazırlanmasını sağlar. Bütün iletişim ve bilişim çalışmaları ile ilgili her türlü belge, bilgi, doküman, etkinlikler, raporlar, makaleler vb. malzemeler Başkan Yardımcısı eli ile iletilirler.

Sekreter; Toplantı ve tutanaklarını düzenler, komisyon kararlarını karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar, gelen giden her türlü evrak işlerinden yazışmalardan ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur. Ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütür.

A. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Sağlık Komisyonundan belirlenen bir üye tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgilendirmeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya 2 ayda bir yapar.
B. Sağlık Komisyonu üye ve temsilcileri iki ayda bir belirlenen gün ve saatte Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak personel toplantıdan en az 1 gün önce Sağlık Komisyonu Sekreterini bilgilendirir.
C. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon sekreterine teslim edilen aylık raporlar, sekreter tarafından üçer aylık periyotlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Komisyon Başkanına sunulur.

A. Genel Merkez ve Şubeler/Temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Sağlık Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir.
B. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
C. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun XX.XX.2017 tarih ve X sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Sağlık Komisyonu, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Sağlık Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

AND ÇEVRE KOMİSYONU YÖNERGESİ ‘ne buradan ulaşabilirsiniz.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.