Yönergeler

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesil yetiştirme ideali doğrultusunda, Demokrasi kültürünü, vatan sevgisini ve Cumhuriyet kazanımlarını yeni nesillere öğretmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile eğitim konusunda yapılacakları belirleme, ihtiyaçları ve hedefleri ortaya koyma, hedef kitle konusunda inceleme yaparak, diğer komisyonlarla eşgüdüm içinde hareket ederek, “eğitim” faaliyetlerinin esas ve koşullarını belirlemek ve eğitim ihtiyacı olan herkesi desteklemektir.

Bu yönerge, Aydınlık Nesiller Derneği tarafından yurt içinde gerçekleştirilecek olan tüm eğitim çalışmalarını ve faaliyetlerini kapsar.

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Bu yönergede adı geçen;

Dernek                                                :   Aydınlık Nesiller Derneği’ni,

Tüzük                                                  :   Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,

GMYK                                                 :   Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Şube/Bölge Temsilcileri                    :   Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,

Üye                                                    :   Aydınlık Nesiller Derneği Üyesini,

Genel Merkez Eğitim Komisyonu     : Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

 • Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır,
 • Komisyon üyeleri, Komisyona katılmak isteyen üyeler ve gönüllüler komisyonu oluşturur,
 • Aydınlık Nesiller Derneği Eğitim Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak ayda en az bir kez (ihtiyaç halinde artırılabilir), her ayın ikinci cumartesi günü toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
 • Aydınlık Nesiller Derneği Eğitim Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar.
 • Eğitim Komisyonu, Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur,
 • Komisyon, çeşitli dallarda eğitimin gelişimine katkı sunmak amacıyla bilimsel yayınları takip eder, eğitim programlarını inceler ve yeni projeler üretir.
 • Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir.
 • Komisyon çalışmalarına konu olan eğitimle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ları ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ları, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.
 • Eğitim Komisyonu, gerekli hallerde derneğin tüm komisyonları ile işbirliği yapar ve eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.
 • Üniversiteler,
 • İlköğretim, Ortaöğretim,
 • Halk Eğitim Merkezleri,
 • Kamu Kuruluşları,
 • Meslek Kuruluşları,
 • Merkezi ve Yerel yönetimler,
 • STK’lar,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitimi destekleyen kuruluşlar (UNDP, UNESCO, vb.)
 • Derneğin daha yaygın olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitime yönelik yapılması gereken tüm çalışmaları yapmak,
 • Ülke gündemi ile ilgili ve aydınlanmada önemli olan konuları kapsayan çeşitli konferanslar, sempozyum, eğitim seminerleri ve paneller düzenlemek, düzenlenenlere katılım sağlamak,
 • Çeşitli meslek gruplarında yer alan kişilerin, eğitimleri ve sorunları konusunda araştırmalar yaparak çalıştaylar düzenlenmesi, önerilerin geliştirilmesi yönünde programlar yapmak, bu yolla derneğin tanıtımına katkı sağlamak,
 • Dernek üyelerine dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak için eğitim seminerleri düzenlemek, ayrıca genel ve güncel konularda bilinç düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Mültecilere yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri düzenlemek,
 • Duygu eğitimi çalışmaları planlamak, katılmak ve icra etmek,
 • Dernek merkezinde ve temsilciliklerde, ekonomik olarak yetersiz olan ailelerin okumakta olan çocuklarına eğitim desteği vermek, aydınlık, çağdaş ve özgür bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Çeşitli sanat alanları ile ilgili kurslar, sanat atölyelerini destekleyerek çağdaş eğitime katkı sağlamak, ayrıca gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Aydınlık Nesiller Derneği gençlik komisyonu üyeleri ve dernekten burs alan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre her türlü eğitim desteği vermek için planlama yapmak, çalışmaları koordine etmek,
 • Eğitimin toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale getirilebilmesi için ilgili tüm çalışmaları belirlemek ve koordine etmek,
 • Aydınlık Nesiller Derneği’nin amaç ve hedeflerini kitlelere aktarabilmek için çeşitli toplantılar planlamak ve bu yönde yıllık takvim hazırlamak.
 • Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.
 • Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
 • Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal, bilimsel ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
 • Faaliyetin topluma ve AND üyelerine kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olan katkı ve/veya gelir sağlaması,
 • Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
 • Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,

Eğitim Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

 • Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
 • Faaliyetin eğitim alanında, başta AND üyelerine ve topluma sağlayacağı katkı,
 • Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’nin tanıtımına katkısı.
 • Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Eğitim Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık

Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

 • Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır.
 • Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.
 • Bütün faaliyet kazanımları ve gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’nun da onayı ile eğitim amaçlı faaliyetleri için kullanılır.
 • Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
 • Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Görevlendirme:

Eğitim yılı başlamadan önce, Eylül ayının ilk haftası, Komisyon üyelerinin geniş katılımı ile yapılacak toplantıda, gönüllülük esasına göre, oylama ile seçim yapılır.

Başkan, Başkan Yardımcısı, Eğitim Sekreteri, Yazman, Koordinatör.

Başkan; Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Komisyon başkanı aynı zamanda komisyon danışmanıdır. Toplantılarda komisyona başkanlık eder. Projeler üzerine öneriler geliştirmek, çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, bunları komisyonda alınan kararlar doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek. komisyon üyelerinin çalışmalarını takip etmek, görevlendirme yapmak, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunmak, yönetimsel işlerde yeniden yapılanmaya gitmek.  Gelen önerileri almak, değerlendirme yapmak, komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimine sunmakla sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları 3 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. Eğitim ile ilgili olan tüm konulardan öncelikli haberdar olmak ve ilgili yönerge çerçevesinde değerlendirmek, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlamak. Aynı zamanda toplantı gündemlerini hazırlamak ve yayınlamak.

Başkan Yardımcısı; Derneğin yönerge ve yönetmeliklerinde belirlenen birim, kurul ve diğer komisyonlarda temsil görevini üstlenir. Koordinasyon ve gerekli bilgilerin başkana iletilmesinden sorumludur. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda başkanlık yapar ve Başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Komisyon gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları rapor haline getirir. Komisyonun hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller. Genel Merkez Yönetim Kurulunun oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.

Eğitim Sekreteri; Akademik birimler ile ilişkili düzenlemeleri yapar. Komisyonun her türlü eğitim programından sorumludur. Planlama, etkinlik ve faaliyet takviminin sürekli güncel tutulup, üyelerin erişimine açık olmasını sağlar.

Yazman, toplantıların tutanaklarını hazırlar ve toplantı sonunda katılımcıların parafelerini alır. Evrakların sürekli Dernek Sekreterinde olmasını temin eder.

 Koordinatör, tüm eğitim gayretlerinin koordinesinden sorumludur. Diğer eğitim kurumları ile irtibatlı olunmasını sağlar. Diğer eğitim kurumlarının faaliyetlerini takip eder, onlarla eşgüdüm içerisinde olunmasını ve gerektiğinde gayret birliği çabalarını organize eder.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Bu yönerge, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun XX.XX.2017 tarih ve X sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

Kültür Sanat Komisyonu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü gereği kültür ve sanatın gelişimi için yapılacak olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek, ülke genelinde yaygınlaştırılan projelere katılarak, çeşitli kurum-kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak, bu kurum ve kuruluşlara katkı sağlamaktır. Kültür ve sanat alanında olanaklar yaratarak dernek üyeleri arasında ilişkiler kurulmasını ve dayanışmayı arttırmak, derneğe ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla gelir getirici her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu yönerge ayrıca, Aydınlık Nesiller Derneği üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, kitap fuarları, yarışmalar, spor, gezi vb. düzenlemek, üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan faaliyetlerin esaslarını ortaya koymayı amaçlar.

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, çeşitli kitap fuarları, gezi ve her türlü sosyal-kültürel etkinliklerin organize edilmesi, izlenmesi, duyurulması, yaygınlaştırılarak geleneksel hale getirilmesi gibi faaliyetleri kapsar.

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Bu yönergede adı geçen;
Dernek: Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük: Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Şube/Bölge Temsilcileri: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye: Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,
Proje: Kültür ve Sanatı geliştirmek ve tanıtıma katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek her türlü faaliyeti,
Genel Merkez Kültür ve Sanat Komisyonu : Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

A. Aydınlık Nesiller Derneği Kültür ve Sanat Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak her ayın son Cumartesı günü toplanır, toplanılamadığı takdirde bir sonraki cumartesi toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
B. Aydınlık Nesiller Derneği Kültür ve Sanat Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar. Çalışmalarını değerlendirir.
C. Kültür ve Sanat Komisyonu Kent Konseylerinde, çeşitli STK, ve üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.
D. Komisyona zaman zaman görüş ve uzmanlık alanlarından yararlanmak amacı ile konuklar davet eder, gerekli gördüğü hallerde eğitim seminerleri ile üye eğitimi yapar.
E. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir.
F. Komisyon çalışmalarına konu olan işle ilgili olan tüm kamu kurum, kuruluş ve STK lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, Mahalle Komiteleri, STK, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

A. Kültür mirasımızdaki aksaklıklar ile ilgili olarak gündemi takip etmek, dernek adına katılması gereken toplantılarda derneği temsil etmek,
B. Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerimizi geliştirmek, korumak, yaşatmak, tanıtmak, yaymak amacıyla katkıda bulunan çalışmaları hedefler,
C. Kültür ve sanat odaklı gelişimleri incelemek, teşvik edici fikirler üretmek, projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak,
D. Çeşitli Kültür Turları, Yurtiçi-Yurtdışı Gezi Programları, çeşitli zamanlarda balo-yemek ve kokteyl organizasyonları, Konserler, Tiyatro Etkinlikleri ve Sinema Festivalleri organize ederek özellikle derneğe gelir etmek için faaliyetlerde bulunarak derneğin sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapmak,
E. Sempozyum, panel, açık oturum ve konferanslar ile aydınlanma yolunda eğitici çalışmalar yapmak,
F. Kültürel ve sanatsal düzeyin geliştirilmesi için Kültür Merkezleri ve Sanat Evleri açmak, kitaplık ve kütüphaneler oluşturmak, gerekirse iktisadi işletme kurarak gelir elde etmek için öncülük etmek,
G. Halk kültürümüzü oluşturan ve kaybolmaya yüz tutmuş bazı gelenek-görenek, el sanatları, giyim-kuşam, halk mutfağı, halk müziği ve halk oyunları, halk edebiyatı gibi konularda çalışmalar yaparak, çeşitli projeler geliştirerek aydınlanma yolunda hizmet eder ve tüm bunlarla ilgili gerekli hallerde gelir getirecek iktisadi işletmeler kurar, çalıştırır.
H. Okullarda skeç, tiyatro, halk oyunları, drama, resim ve müzik gibi alanlarda kurslar açmak, gönüllü eğitimler vermek, yarışmalar düzenlemek yolu ile aydınlık nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak, teşvik etmek,
I. Gelir elde etmek amacıyla kısa ve uzun süreli kurslar açmak, aynı zamanda sanatsal anlamda unutulmaya yüz tutmuş olan değerlere de sahip çıkmak,
J. Yazarlar ve okurları buluşturmak için İmza Günleri organize etmek, kitap satışlarından gelir elde etmek,
K. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş önemli kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek,
L. Öğrencilere yönelik ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı proje geliştirmek ve uygulamak,
M. Yapılan bütün faaliyetler ile ilgili arşiv oluşturmak.

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.
A. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
B. Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
C. Faaliyetin topluma ve AND üyelerine kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olan katkı ve/veya gelir sağlaması,
D. Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
E. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,
F. Kültürel ve sanatsal değerlerimizi yansıtması,
G. Komisyonun amaçları doğrultusunda proje çalışması yapılacak ise; Projenin kültür ve sanat değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici ve sosyo-kültürel gelişime katkı sunacak niteliklerde olması gerekmektedir.

A. Kültür ve Sanat Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği şube/temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
2. Faaliyetin toplum ve AND üyelerine katkı ve/veya gelir sağlaması,
3. Faaliyetle ilgili AND Üyelerinden veya toplumda olumlu referansı olan kişi durumu,
4. Faaliyetin fayda ve maliyet analizinin olumlu olması,
5. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’nin tanıtımına sağlayacağı katkı,
6. Faaliyetle ilgili bütçenin olması ve derneğe ilave yük getirmemesi,
B. Yukarıdaki ölçüt ve MADDE 7’de belirtilen faaliyet koşullarına göre yapılan değerlendirme sonunda uygun görülen faaliyetleri uygulayacak üye ve/veya kişiler Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından incelenir ve nihai karar verilir.

A. Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
B. Faaliyet başvurusu yapanlar faaliyetle ilgili tanıtım görselleri ile gelir. Faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını yapar ve en az bir yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda varılan kanaat toplantı tutanağı ile imza altına alınır.
C. İki suret hazırlanan tutanağın, bir sureti Genel Merkeze gönderilir, diğer suret Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından muhafaza edilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

Faaliyet yapmak isteyen üye ya da gönüllülerin, belirlenecek olan takvim süresinde aşağıdaki belgeleri Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezine teslim etmeleri istenir.
A. Varsa Profesyonel Rehber Kimliği, Tiyatro ve diğer Sanatçıları tanıtan belge, ya da kimlik fotokopisi
B. Faaliyet ile ilgili varsa daha önce yapılan benzer faaliyetleri gösteren sunum-örnek çalışma-faaliyet-referans dosyası
C. Gerekirse faaliyeti yapacak olan kişi veya kurum-kuruluş-işletmeler ile yapılacak sözleşme

A. Bütün faaliyet kazanımları ve gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’nun da onayı ile yardım amaçlı bir faaliyet için kullanılır.
B. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
C. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Başkan; Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Komisyon başkanı aynı zamanda komisyon danışmanıdır. Toplantılarda komisyona başkanlık eder. Demokrasi, katılım ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kültür ve sanat odaklı gelişim için incelemeler yaparak çeşitli projeler geliştirmek ve uygulanmasının sağlamak. Gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, bunları komisyonda alınan kararlar doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek. Faaliyet başvurularını değerlendirmek, bütçe olanaklarını göz önünde tutarak sonuçlandırmak. Komisyon üyelerinin çalışmalarını takip etmek, görevlendirme yapmak, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunmak, yönetimde yeniden yapılanmaya gitmek. Vizyon çalışmalarını desteklemek, derneği görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm çalışmaları planlamak ve uygulamak. Gelen önerileri almak, değerlendirme yapmak, komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimine sunmakla sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. Kültür ve Sanat ile ilgili olan tüm konulardan öncelikli haberdar olmak ve ilgili yönerge çerçevesinde değerlendirmek, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlamak, uygulama aşamalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. Ayrıca toplantı gündemlerini hazırlamak ve yayınlamak


Başkan Yardımcısı; Derneğin yönerge ve yönetmeliklerinde belirlenen birim, kurul ve diğer komisyonlarda temsil görevini üstlenir. Koordinasyon ve gerekli bilgilerin başkana iletilmesinden sorumludur. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda başkanlık yapar Komisyon gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları rapor haline getirir. Komisyonun hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller. Genel Merkez Yönetim Kurulunun oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.


Koordinatör; Komisyon programı, kültür ve sanat hedefleri, komisyonun çalışma alanları, ilişkide olduğu tüm birimleri, faaliyet ile ilgili yapılabilecek her türlü çalışmadan ve organizasyondan sorumludur. Faaliyetleri değerlendirmek amacıyla faaliyet sonrasında bir anket düzenler ve verileri komisyon üyeleri ile paylaşarak, sonuçların Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesini sağlar. Aynı zamanda komisyon defterini tutar, alınan kararları yazar.


Sayman; Komisyonun her türlü mali ve gelir-giderleri ile ilgili tüm işleri kapsayan sorumluluğu ön plandadır. Kültür ve Sanat programına yönelik bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir. Faaliyet sayısını artırmak amacıyla kaynak yaratma yolları ile ilgili olarak çalışmalar yapar, komisyona sunar.

A. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Kültür ve Sanat Komisyonundan belirlenen bir üye tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgiler ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya her ayın son Cumartesi günü yapar.
B. Kültür ve Sanat Komisyonu üye ve temsilcileri her ayın son Cumartesi günü Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak personel toplantıdan en az 1 gün önce Kültür ve Sanat Komisyonu Koordinatörünü bilgilendirir.
C. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon koordinatörüne teslim edilen aylık raporlar, koordinatör tarafından üçer aylık raporlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Yönetim Kurulu Koordinatörü ve Komisyon Başkanına sunulur.

A. Genel Merkez ve şubeler/temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir.
B. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
C. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 06.10.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Kültür ve Sanat Komisyonu, şube/temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.