Yönergeler

Burs Komisyonu Yönergesi

Madde 1 – Amaç

Maddi desteğe ihtiyacı olan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız burs ile burs gelirinin kullanılacağı “eğitim” faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Madde 2 – Kapsam

Maddi desteğe ihtiyacı olan , lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız burs ile burs gelirinin kullanılacağı “eğitim” faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Madde 3 – Dayanak

Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 – Tanımlar ve Kısaltmalar

Bağışçı   : Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumları,

Burs Komisyonu   : Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu

Dernek   : Aydınlık Nesiller Derneği (AND)’ni,

GMYK   : AND Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,

KYK   : Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nü,

Öğrenci   : Yurt içindeki veya yurt dışındaki ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini,

Şartlı Bağışçı   : Eğitimi destekleyici faaliyetlerden ihtiyacı olan öğrencileri burs ile destekleme kapsamında; burs yönergesi kriterlerine uygun ancak puan itibari ile o yıl ki burs verilecekler içinde yer alamayan öğrenciye kendi kaynakları ile dernek çatısı altında nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumları,

Şube/Bölge Temsilcileri  :  AND GMYK tarafından görevlendirilmiş Üyeleri,

Tüzük   : AND Tüzüğü’nü,

Üye   : AND Üyesi’ni, ifade eder.

Madde 5 – Başvuru Yerleri

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler internet üzerinden Burs Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Madde 6 – Başvuru Zamanı

Öğrenciler burs başvurularını her yıl 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yapar

Madde 7 – Başvuru Koşulları

Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.

Madde 8 – Burs Alacaklardan İstenilen Belgeler

Burs almaya hak kazanan öğrenciler 10 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezine gönderir.

İlk Defa Başvuru Yapanlar;

 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. 1 Adet Fotoğraf,
 3. Öğrenci Belgesi,
 4. İkametgâh Belgesi (Yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi),
 5. Vukuatlı Nüfus Kaydı (Nüfus Müdürlüğünden),
 6. Türkiye İş Bankasında adına (veya Vasisi adına) açılmış hesap numarası,
 7. Ara sınıflar için Transkript belgesi aslı.
 8. Adli Sicil Kaydı

Bursu Devam Edenler;

 1. Transkript belgesi aslı (Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemine ait transkriptlerini, ilgili dönemin bitmesini müteakip en geç 1 ay içerisinde, Burs Komisyonu’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.).
 2. Adli Sicil Kaydı

Madde 9 – Burs Süresi ve Burs Verilmeme/Kesilme Nedenleri

Burs süresi bir öğrenim yılıdır.

Burs başvuru safhasında gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi verenlere kesinlikle burs verilmez.

Öğrenciler, öğrenimleri ile ilgili her türlü değişikliği en kısa sürede AND’a bildirmekle yükümlüdür.

Bursiyerler, Aydınlık Nesiller Derneğinin tanıtımında ve çalışmalarında “Gönüllü Elçi” olmayı kabul ederler.

Aydınlık Nesiller Derneğinin her türlü çalışmasına “Gönüllü Elçi” olarak katılanlara bir sonraki öğretim yılında verilecek burslarda öncelik tanınır.

Başvuru koşularını taşımayan, bu koşulların devamını sağlayamayan veya dönem içinde etkinliklere mazeretsiz katılmayan öğrencilere bu durumunun tespitinden itibaren burs ödemesi yapılmaz.

Madde 10 – Burs Komisyonun Görevleri

 1. Burs başvurularını, başvuru koşulları doğrultusunda değerlendirmek, bütçe olanaklarını göz önünde tutarak sonuçlandırmak,
 2. Burs sisteminin ve burs kaynak projelerinin yürütülmesini sağlamak,
 3. Burs kaynaklarının artırılması için projeler geliştirmek,
 4. Devam eden burslarla ilgili olarak burs alan öğrencilerin durumunu takip etmek,
 5. Burs alan öğrencilerin AND faaliyetlerinde yer almasını sağlamak, 2 aylık periyotlarla izlemek ve mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilere yönelik alınan kararları GMYK’na iletmek,
 6. İhtiyaç sahibi olan başarılı öğrencileri tespit ederek AND hedefleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamak.
 7. Burs almış öğrencilerin mezuniyetinden sonra faaliyetlerini takip ederek AND ile ilişkilerini sağlamak ve devam ettirmektir.

Madde 11 – Burs Komisyonu Üyeleri

 1. Başkan,
 2. Başkan Yardımcısı,
 3. Burs Öğrenci Koordinatörü,
 4. Öğrenci Koordinatörü,
 5. Burs Kaynak Koordinatörü,
 6. Veri Yönetmeni,
 7. Veri Doğrulama Yönetmeni,
 8. Sayman.

Madde 12 – Burs Komisyonu Üyelerinin Görevleri

Başkan:

 1. Komisyonun çalışmalarına başkanlık yapar.
 2. Komisyonun çalışmalarını AND hedefleri doğrultusunda yürütür.
 3. Komisyonun aylık toplantılarını planlar ve yapar.
 4. Komisyon üyelerinin çalışmalarını takip eder, gerekli hallerde ek görevlendirmeler yapar.
 5. Diğer komisyonlarla koordinasyonu sağlar.
 6. Komisyonda alınan kararları, sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletir.
 7. Oylamalarda eşitlik durumunda başkanının oyunun olduğu görüş karara dönüşür.

Başkan Yardımcısı:

 1. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılara başkanlık yapar.
 2. Komisyon toplantı gündemini komisyon üyelerinden gelen teklifleri de göz önüne alarak hazırlar.
 3. Toplantının gündeme uygun yürütülmesini sağlar. Gündemindeki konuların görüşülmesi esnasında oluşacak kararların ilgili mevzuata uygunluğunu takip eder.
 4. Toplantıda alınan kararları rapor haline getirir ve başkana sunar.

Burs Öğrenci Koordinatörü,

 1. Burs verilen öğrencileri, kendi ilindekileri bizzat, diğer illerdekileri şube ve temsilcilikler vasıtası ile takip eder.
 2. Burs verilen öğrencilerin başvuru koşullarının devam edip etmediğini sürekli takip eder.
 3. Burs verilen öğrencilerin sorunlarını takip eder.
 4. Burs verilen öğrenciler ile ilgili yapılabilecek her türlü çalışma ve organizasyonların koordine ve icra edilmesinde koordinatörlük yapar.

 

Öğrenci Koordinatörü:

 1. İhtiyaç sahibi başarılı ortaöğretim öğrencilerinin AND hedefleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamak için çalışmalar yürütür.
 2. Ortaöğretim son sınıfa geçmiş öğrencilerden AND hedeflerine uygun, Eğitim Fakültelerine gitmeye istekli olanları ve başarı vadedenleri, okullardaki ilgililerle görüşerek tespit eder. Bu öğrencilerin aileleri ile görüşmeleri sağlar. Aileleri ile birlikte öğrenciler için kariyer planlaması yapar.
 3. Bu öğrencilerin başarılı olması için her türlü eğitim desteğinin planlamasını yapar.
 4. Destek verilen öğrencileri, kendi ilindekileri bizzat, diğer illerdekileri şube ve temsilcilikler vasıtası ile takip eder.

 

Burs Kaynak Koordinatörü:

 1. Verilen bursların devamını sağlamak ve burs verilecek öğrenci sayısını artırmak amacıyla kaynak yaratma yolları ile ilgili projeler üretir.
 2. Burs kaynak projelerini gerçekleştirmek üzere faaliyetleri planlar ve icrasını sağlar.
 3. Sağlanan burs kaynaklarının devam etmesi için takibini yapar.

 

Veri Yönetmeni:

 1. Burs takip programını işletir.
 2. Burs takip programının başvuru işlemleri sayfasını ilgili aralıkta aktifleştirir.
 3. Başvuru işlemlerinin başlangıcından itibaren 15 günlük periyotlarla başvuru bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek için oluşturulan listeleri veri doğrulama yönetmenine bildirir.
 4. Veri doğrulama yönetmeninden gelen doğru olmayan bilgileri işler ve başvuru koşullarını taşımayan öğrencileri ayıklayarak öğrenciye bildirir.
 5. 25 Eylül tarihinde değerlendirme kriterlerine göre oluşmuş listeyi hazırlar ve burs değerlendirme toplantısında komisyona sunar.
 6. Burs alan öğrenciler ile ilgili her türlü elektronik yazışmaları yürütür.

 

Veri Doğrulama Yönetmeni:

 1. Veri yönetmeninden başvuru işlemlerinin başlangıcından itibaren 15 günlük periyotlarla gelen listelerdeki bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapar.
 2. Doğru olmayan bilgileri veri yönetmenine bildirir.
 3. Burs alan ve alacak öğrencilerden gelen belgelerle, başvuru bilgilerini karşılaştırarak gerçeğe uygun olmayan başvuruların listesini oluşturarak ilk komisyon toplantısında karar alınmak üzere komisyon gündemine aldırır.

 

Sayman:

 1. Burs kaynaklarını 15 Eylül tarihine kadar kesinleştirir. O yılki burs toplam kaynağı, bir öğrenciye verilecek burs tutarı, süresi ve verilecek toplam burs sayısı ile ilgili çalışmaları yaparak burs değerlendirme toplantısında komisyon üyelerine sunar.
 2. Kesin burs verilecek öğrencilerin ödeme bilgi listesini hazırlar ve ödeme yapılması için Genel Merkeze gönderir.
 3. Yaratılan burs kaynaklarının burs havuzuna girişinin takibini yapar. Aksayan hususları burs kaynak koordinatörüne bildirerek aksaklığın giderilmesini sağlar.

Madde 13 – Burs Komisyonu Çalışmaları

Burs Komisyonu, toplam üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını alır. Burs Komisyonunca burs başvurularının bitim tarihinden onbeş gün içerisinde Burs Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıda bir öğrenciye verilecek burs tutarı, süresi ve verilecek toplam burs sayısı belirlenir. Burs başvurusu yapan öğrencilerin değerlendirme puanlarına göre oluşan öğrenci listesinin değerlen-dirmesi yapılır ve verilecek burs sayısının %10 fazlası kadar aday tespit edilir. Tespit edilen adayların 10 gün içinde mülakatlarının (Mülakat Soru Örnekleri) şube ve temsilcilikler vasıtası ile yapılması sağlanır. Mülakat sonuçlarına göre verilecek burs sayısı kadar öğrencinden oluşan liste kesinleştirilir. Liste onaylanmak üzere Genel Merkeze gönderilir. Onaylanan kesin burs listesi burs komisyon saymanına bildirilir. Genel Merkez tarafından açılacak ayrı bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur. Burs kaynakları bu havuzda toplanır. Ödemelere Ekim ayı itibariyle başlanır ve akademik takvim boyunca devam edilir. Öğrenciler ile ilgili bütün bilgi ve belgeler dosyalanarak Genel Merkezde arşiv oluşturulur. Yıl içinde burslar ile ilgili çalışmalar yürütülür. Burs bilgilerinin güncelliği ve kanunlar çerçevesinde gizliliği korunur. Burs verdiği öğrenci ile tanışmak isteyen bağışçının talebine ilişkin karar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir. Dernek tüzük ve ilkelerine aykırı bağışta bulunanların bağışlarını Genel Merkez Yönetim Kurulu kabul etmeme ve iade etme hakkı saklıdır.

Madde 14 – Değerlendirme

Burs başvurusu yapan öğrencilerin puanları aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre hesaplanır. En yüksek puan alan öğrenciden itibaren en az puan alan öğrenciye doğru liste hazırlanır.

S.N. ÖLÇÜM KRİTERİ PUANI
1 Baba Vefat 1
2 Anne Vefat 1
3 Anne Baba Boşanmış 1
4 Anne veya Baba Engelli 1
5 Engelli Kardeş 1
6 Burs Başvurusunda Bulunan Öğrenci Engeli Varsa (Raporlu) 2
7 Şehit Çocuğu 2
8 Gazi Çocuğu 2
9 Toplam Aile Geliri (2 Asgari Ücret ve Altı) 1
10 Ailede Üniversitede Okuyan Kardeş Sayısı 1
11 Oturdukları Ev Kira İse 1
12 Öğrencinin Ara Sınıflardaki 3 ve Üzeri Notu 1
13 Kazandığı Bölüm (Hukuk, Kamu Yönetimi, Öğretmenlik, Uluslararası İlişkiler, Lisanslı Sporcu) 2
14 Burs Komisyonu Takdiri (Açıklanamayan Öğrenci ile İlgili Bilgi) 2
  TOPLAM 19

Madde 15 – Yürürlük

Bu yönerge, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 06.10.2017 tarih ve 31 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 16 – Yürütme

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Burs Komisyonu Başkanlığı, şube/temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen burs komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.