Yönergeler

Kadın Komisyonu Yönergesi

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü gereği, Kadın Komisyonlarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu doğrultuda, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için projeler üretmek, strateji geliştirmek, hedef belirlemek, ve bunları gerçekleştirmek için aynı ilkelerle hareket eden çeşitli kurum-kuruluş ve STÖ’ler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır. Kadının Cumhuriyet, tam bağımsızlık, çağdaş toplumda var olmak, çeşitli sosyal haklarını elde edebilmesi ve kadın hakları konusunda bilgilendirilmesi için çeşitli eğitimler, seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemektir. Cumhuriyet değerleri ile kazanılmış Kadın Haklarına sahip çıkmak için özel çalışmalar yaparak katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan faaliyetlerin esaslarını ortaya koymaktır.

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan hukuki ve siyasal bağımsızlığımızın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, çağdaş, medeni uygarlık yolunda eğitimli ve nitelikli Türk Kadınının yetişmesine katkı sağlayacak tüm çalışmaları, girişimleri ve faaliyetleri kapsar.

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Bu yönergede adı geçen;
Dernek :Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük :Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunu
Şube/Bölge Temsilcileri :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye :Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,
Genel Merkez Kadın Komisyonu :Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

A. Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır,
B. Komisyona katılmak isteyen üyeler ile komisyon oluşturulur,
C. Aydınlık Nesiller Derneği Kadın Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak ayda en az 1 kez toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
D. Aydınlık Nesiller Derneği Kadın Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar.
E. Kadın Komisyonu Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur,
F. Komisyon sık sık çeşitli dallarda kadının gelişimine katkı sunmak amacıyla eğitim seminerleri ile üye eğitimi yapar.
G. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir.
H. Komisyon çalışmalarına konu olan işle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ lar, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.
I. Kadın Komisyonu gerekli hallerde derneğin tüm komisyonları ile işbirliği yapar, eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.

A. Üniversiteler
B. Kamu Kuruluşları
C. Meslek Kuruluşları
D. STK’ lar

A. Derneğin daha yaygın olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla öncelikle kadın üye sayısını artırmak için gerekli çalışmaları yapar,
B. Çağdaş toplumda var olmak, çeşitli sosyal haklarını elde edebilmesi ve kadın hakları konusunda bilgilendirilmesi için çeşitli eğitim seminerleri, konferanslar ve paneller düzenleyerek Kadının Eğitimine yönelik çalışmalar yapar,
C. Kadının tam bağımsızlık ve Cumhuriyet değerleri ile kazanılmış Kadın Haklarına sahip çıkmak için çeşitli kurum-kuruluş ve STÖ ler ile özel çalışmalar yapar, katkı sağlar, çalışmalar içinde derneği temsil eder,
D. Kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale getirilebilmesi için ilgili tüm çalışmaları belirler ve koordine eder,
E. Kadınlarla ilgili ekonomik açıdan toplum içinde saygınlığı olan bireyler olarak yer alması için iş veya meslek sahibi olmaları yönünde ilgili projeleri hazırlar, gerektiği takdirde eğitim çalışmalarını kapsayan seminerlere ayrıca yer verir,
F. Yıl içerisinde kadın eğitimine yönelik çeşitli kurslar, sergiler, geziler, kermes, çay, yemek, balo, tiyatro vb. etkinlikleri kapsayan çalışma takvimi belirler,
G. Ülkemizde yaşanan Kadın sorunlarına yönelik konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, seminerler, bilimsel çalışmalar, imza kampanyaları düzenler,
H. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara her türlü desteği vermek amacıyla toplum merkezleri, kadın sığınma evleri açmak, ilgili iktisadi işletmeleri kurmak ve işletmek üzere gerekli projeleri planlar ve Genel Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar.
I. Kırsal alanda yaşayan kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümünde sorunun değil çözümün bir parçası olmak için destekleyici sağlık, eğitim, kültür başta olmak üzere bütün alanlarda tüm çalışmaları yapar, konu ile ilgili olarak uzman kişiler ile işbirliği içinde çalışmalar yapar, eğitsel faaliyetler ve projeler yürütür.
J. Başta kırsal alanlar olmak üzere beldelerde ve köylerde araştırmalar yapmak suretiyle kadınların ekonomik ve sosyal sorunlarını saptar ve çözüme yönelik çalışmalar yapar.Bölgenin dokusuna göre varsa kadınların el emeklerinin değerlendirilmesine yönelik çeşitli projeler geliştirir ve ihtiyaç halinde iktisadi işletmeler kurarak işletir.
K. Gelir elde etmek amacıyla kısa ve uzun süreli kurslar açmak, kermesler düzenlemek,
L. Kadınlara yönelik anket, seminer, panel, konferans, şenlik, bildiri gibi etkinlikleri planlamak ve bu etkinlikleri Genel Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar.
M. Genel Merkez Yönetimi ile koordineli çalışır.
N. Bütün bu çalışmaları yaparken üniversiteler, yerel yönetimler, dernek ve sivil toplum örgütleri ve özel sektörler ile işbirliği yapar.
O. Yapılan bütün faaliyetler ile ilgili arşiv oluşturur.

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir. A. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
B. Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmayan,
C. Faaliyetin, toplumun ve/veya AND üyelerinin; kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı ve/veya gelir sağlaması,
D. Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
E. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,
F. Komisyonun amaçları doğrultusunda proje çalışması yapılacak ise; Projenin çağdaş kadın değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici ve toplumda kadının gelişimine katkı sunacak niteliklerde olması gerekmektedir.

A. Kadın Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
2. Faaliyetin toplum ve AND üyelerine katkı ve/veya gelir sağlaması,
3. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına katkı sağlaması.

A. Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Kadın Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
B. Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır.
C. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

A. Bütün faaliyet gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’ nun da onayı ile yardım amaçlı bir faaliyet için kullanılır.
B. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
C. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Başkan; Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Komisyon başkanı aynı zamanda komisyon danışmanıdır. Toplantılarda komisyona başkanlık eder. Demokrasi, katılım ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kültür ve sanat odaklı gelişim için incelemeler yapar, çeşitli projeler geliştirir ve uygulanmasının sağlar. Gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaların geliştirilmesini sağlar, bunları komisyonda alınan kararlar doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletir. Faaliyet başvurularını değerlendirir, bütçe olanaklarını göz önünde tutarak sonuçlandırır. Komisyon üyelerinin çalışmalarını takip eder görevlendirme yapar, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunur. Vizyon çalışmalarını destekler, derneği görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm çalışmaları planlar ve uygulatır. Bu yönde gerekirse çeşitli ziyaretlerde bulunur, gelen önerileri alır, değerlendirir. Komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimim Kurulu’na sunmaktan sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Kadın ile ilgili olan tüm konulardan öncelikli haberdar olmayı koordine eder, ilgili yönerge çerçevesinde değerlendirir, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlar, uygulama aşamalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlar. Ayrıca toplantı gündemlerini hazırlar ve yayınlar.


Başkan Yardımcısı; Derneğin yönerge ve yönetmeliklerinde belirlenen birim, kurul ve diğer komisyonlarda temsil görevini üstlenir. Koordinasyon ve gerekli bilgilerin başkana iletilmesinden sorumludur. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda başkanlık yapar Komisyon gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları rapor haline getirir. Komisyonun hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller.


Sekreter; Toplantı ve tutanaklarını düzenler, komisyon kararlarını karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar, gelen giden her türlü evrak işlerinden yazışmalardan ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur. Ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütür.


Eğitim Sorumlusu; Derneğin amaç, ilke ve hedeflerini yaygınlaştırmak ve bu konuda eğitim vermek en önemli görevidir. Bu kapsamda komisyon üyeleri arasında dernek içi eğitim programının uygulanmasını sağlar. İhtiyaca göre başka eğitimleri planlar ve gerçekleştirilmesini sağlar. STK’ lar ile işbirliği yaparak ortak eğitim programlarını takip eder ve komisyona sunar.

A. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Kadın Komisyonundan belirlenen bir üye tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgilendirmeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya her ayın 2’nci haftası yapar.
B. Kadın Komisyonu üye ve temsilcileri her ayın 2’nci haftası belirlenen gün ve saatte Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak personel toplantıdan en az 1 gün önce Kadın Komisyonu Sekreterini bilgilendirir.
C. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon sekreterine teslim edilen aylık raporlar, sekreter tarafından üçer aylık periyotlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Komisyon Başkanına sunulur.

A. Genel Merkez ve Şubeler/Temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Kadın Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir.
B. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
C. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 06.10.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Kadın Komisyonu, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Kadın Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.