GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU YÖNERGESİ

BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR

Amaç

MADDE 1

 1. Ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlerimize Atatürkçü Düşünceyi öğretmek, benimsetmek, sevdirmek,
 2. Atatürk’ün kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Devrimlerini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi olarak kabul eden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, demokratik, laik, çağdaş ve aydın bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 3. Gençliğin örgütlenme, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarına yönelik sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek için çeşitli çalışmalar yapmak,
 4. Gençliği sağlıklı, ahlaklı, çağdaş yaşama uygun aydınlık nesillerin bireyleri olarak yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak maksadıyla tüm sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını sağlayacak destekleri sunmak,
 5. Aydınlık Nesiller Derneği tarafından başarılı olmaya özendirerek, sosyal alanlarda, spor, kültür, sanat vb dallardaki başarılarını açığa çıkararak desteklemektir,
 6. Gençlerin karar alma-verme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için örnek uygulamalar ve çalışmalar yapmak,
 7. Ayrıca, Aydınlık Nesiller Derneği’nin ilkelerini, değerlerini ve çağdaş yaşam anlayışını benimseyen genç üyelerin katılımları özgürlükçü ve katılımcı gençler yetiştirilmesini sağlamak, toplumun çeşitli kesimleri arasında derneğin öncelikle genç üye sayısını artırmak için yapılacak çalışmaların bütünüdür.

 

Kapsam

MADDE 2

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki Atatürkçü Düşünceyi ve ilkelerini benimsemiş orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere, yaşları 15-25 arasındaki çalışan gençlere ve dernekten burs alan öğrencilere yönelik yapılacak olan çalışmaları ve faaliyetleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

 

Tanımlar

MADDE 4

Bu yönergede adı geçen;

Dernek                                                :Aydınlık Nesiller Derneği’ni,

Tüzük                                                  :Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,

GMYK                                                 :Aydınlık     Nesiller     Derneği     Genel     Merkez     Yönetim Kurulu’nu,

Gençlik Temsilcileri                            :Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Gençlik ve Spor

Komisyonu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,

Üye                                                     :Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,

Gençlik                                               :Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans

 

ya da lisansüstü öğrencileri, çalışmakta olan 15-25 yaş aralığında olan gençleri ve dernekten burs alan öğrencileri.

Genel Merkez Gençlik ve Spor Komisyonu :Doğrudan Genel Merkez tarafından

görevlendirilen komisyonu kapsar.

 

 

BÖLÜM 2 ESAS HÜKÜMLER

Çalışma Programı ve Esasları MADDE 5

 1. Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik ve Spor Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak ayda en az 1 kez toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı olağan toplantıların haricinde Başkanın çağrısı ile yapılır. Gündem başkan tarafından hazırlanır ve önceden üyelere gönderilir.
 2. Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik ve Spor Komisyonu Genel Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
 3. Toplantı tutanaklarının tutulmasından ve arşivlenmesinden Gençlik ve Spor Komisyon Yazmanı
 4. Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik ve Spor Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Yıllık Faaliyet Takvimini
 5. Gençlik ve Spor Komisyonu Kent Konseylerinde, çeşitli STK ve üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda
 6. Komisyona zaman zaman görüş ve uzmanlık alanlarından yararlanmak amacı ile konuklar davet eder, gerekli gördüğü hallerde eğitim seminerleri ile üye eğitimi
 7. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir. Bunların dışında çalışma yapılacak olursa Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gerçekleşir.
 8. Komisyon çalışmalarına konu olan işle ilgili olan tüm kamu kurum, kuruluş ve STK lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK ve Dernekler ile toplantı, seminer ve etkinliklere GMYK kararı ve onayı ile katılabilir.

İ. Yurt içi ve yurt dışında ulusal çizgide olan diğer gençlik örgütlenmeleri ve üniversitelerde bulunan Atatürkçü gençlik örgütleri ile ilişkilerini geliştirir, uygun hallerde ortak çalışmalar yapar.

 1. GMYK tarafından görevlendirilen Gençlik ve Spor Komisyonu, Genel Merkez Genel Kuruluna kadar çalışır. (Olağan-Olağanüstü)

 

Faaliyet Alanları MADDE 6

 

 1. STK’lar
 2. ÜNİVERSİTELER
 3. SPOR KULÜPLERİ
 4. KENT KONSEYLERİ
 5. ULUSLAR ARASI GENÇLİK KONSEYLERİ

 

Faaliyet ve Etkinlikler MADDE 7

 1. Başlangıçta, burs verilen üniversiteli gençlerin katılımı ile gençlik komisyonunun oluşturulması önceliklerden olacaktır. Dolayısı ile gençlerin dernek çalışmalarına katılımlarını sağlamak, sorumluluk vermek, derneğin amaçlarının tanıtımında görev vererek daha fazla sayıda gençleri kazanmak hedeflenecektir,
 2. Gençliğin, insan haklarına saygılı, ulusal, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı olarak Atatürk İlkeleri ışığında geliştirmek yanında, çağdaş yaşama biçimi başta olmak üzere, tüm karar alma süreçlerinde eşit temsil ve etkin katılımlarının sağlanmasına yönelik faaliyette bulunmak,
 3. Gençlerin, toplumsal yaşamın her alanında özgür ve eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunarak gençlere fırsat vermek ve her alanda destek olarak öncülük etmek,
 4. Sporun, gençler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirme özelliğine uygun olarak yetiştirilen sporcuların; yurt içi ve yurt dışı profesyonel ve amatör müsabakalara dahil olabilmelerine imkan sağlamak,
 5. Üniversitelerde bulunan gençlerimizin, spor faaliyet alanlarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve iyileştirmeye yönelik derneğimiz adına projeler hazırlanması,
 6. Çeşitli Gençlik Kampları, Ulusal Spor Etkinlikleri, Uluslararası Yarışmalar, Tiyatro, Sinema ve Festival Etkinlikleri, Çeşitli Konserler gibi etkinlikleri planlayarak derneği en iyi şekilde temsil etmek,
 7. Ulusal Bayramlarımızda çeşitli organizasyonlar yaparak Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik ve Spor Komisyonunun hedeflerini, ilkelerini, amaçlarını ortaya koyarak tanıtımını yapmak,
 8. Sempozyum, panel, açık oturum ve konferanslar ile Gençliğin aydınlanması yolunda eğitici çalışmalar yapmak,

İ. Ülkemizin her bölgesinde yaşayan gençlerimiz ile bir araya gelmek için gençlik buluşmaları, değişim programları için çalışmalar yapmak,

 1. Gençlik Şöleni, balo, konser, kokteyl, yemek gibi etkinlikler gerçekleştirerek gelir elde etmek ve bu gelirleri eğitim alanında ve kırsal alanda her türlü ihtiyacı gidermeye yönelik çeşitli yardımlarda kullanmak,
 2. Tüm ülke genelinde yılda bir kez olmak üzere, gençlerin bir araya gelmesi, sorunlarına ve çözümlerine yönelik çalışmaların yapılabilmesi ve projelerin geliştirileceği Gençlik Çalıştayı ve Gençlik Kurultayı gerçekleştirmek.

 

Gençlik Komisyonu Üyelik Koşulları MADDE 8

 1. Atatürk ilkelerine bağlı olan,
 2. Cumhuriyet Devrimleri ışığında ulusal bağımsızlık amacını ilke edinmiş,
 3. Türk Gençliği olarak gücünü Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan, enerjisini gençliğinden alan herkes,
 4. Aydınlık yarınlara katkı sağlamak için hukukun üstünlüğüne inanan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, çağdaş birey olmayı hedefleyen,
 5. 15-25 yaş aralığında olanlar,
 6. Aydınlık Nesiller Derneği tüzüğünü ve ilkelerini benimseyen Her birey AND Gençlik ve Spor Komisyonuna üye

Değerlendirme

 

MADDE 9

 1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması,
 2. Faaliyetin toplumdaki gençliğin gelişimine katkı ve/veya gelir sağlaması,
 3. Faaliyetin kamuoyu oluşturarak AND Gençliğinin tanınmasına ve gelişimine katkı sağlaması.

 

Faaliyetin Gerçekleşmesi MADDE 10

 1. Yapılacak faaliyetler Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından Yıllık Faaliyet Takviminde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur,
 2. Faaliyet ve çalışmalar ile ilgili ön hazırlıklar komisyon tarafından hazırlanır, karar defterinde kayıt altına alınır,
 3. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

Faaliyet Gelirleri MADDE 11

 1. Bütün faaliyet gelirleri dernek hesabına aktarılır,
 2. Faaliyetlerden elde edilen gelirler GMYK’nun da onayı ile komisyonun almış olduğu kararlar doğrultusunda yardım amaçlı her türlü faaliyet için kullanılabilir,
 3. Faaliyetlerden elde edilen gelirler özellikle gençlik eğitimi, öğrenci bursları, gençlik kampları vb alanlarda kullanılabilir,
 4. Gelir amaçlı yapılacak olan etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır,
 5. Gençlik ve Spor Komisyonunun gerçekleştirecekleri faaliyetlerin giderleri çeşitli sponsorlar ve GMYK tarafından karşılanır.

 

Gençlik ve Spor Komisyonu Görev Tanımları MADDE 12

 

Başkan;

Başkan Yardımcısı; Yazman

Sözcü

Okul Temsilcileri;

 

Faaliyet Durumunun İzlenmesi ve Gençlik ve Spor Komisyonunun Çalışmaları MADDE 13

 1. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgiler, ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya her ayın son haftası yapılır,
 2. Gençlik ve Spor Komisyonu üye ve temsilcileri her ayın 4’üncü haftası daha önceden belirlenen saatte Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üye toplantıdan en az 1 gün önce komisyonu

 

 1. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanan aylık raporlar, Yazman tarafından üçer aylık raporlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Genel Merkez Genel Sekreterliğine

 

Faaliyet Bilgi Bankası MADDE 14

 1. Genel Merkez ve Şubeler/Temsilcilikler tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Kadın Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine
 2. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
 3. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

 

Gençlik Kampları MADDE 15

Gençlik ve Spor Çalıştayı MADDE 16

Gençlik Kurultayı MADDE 17

 

(BU 3 MADDE OLDUKÇA TEFERRUAT GEREKTİREN BİR İÇERİKTE. BU YÜZDEN ÖNÜMÜZDEKİ ZAMANLARDA, ACELEYE GETİRMEDEN İYİ BİR ÇALIŞMA İLE YAZMAYI TEKLİF EDİYORUM. SONUÇ İTİBARİYLE YÖNERGEYİ DİLEDİĞİMİZ ZAMAN YENİLEYEBİLİR, GÜNCELLEYEBİLİRİZ, GEREKTİĞİ HALLERDE İSTEDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPABİLİRİZ. )

 

 

BÖLÜM 3 SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 16

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

 

Yürürlük MADDE 17

Bu yönerge, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun XX.XX.2017 tarih ve X sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme MADDE 18

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.