EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

BÖLÜM 1
GENEL ESASLAR

Amaç
MADDE 1

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesil yetiştirme ideali doğrultusunda, Demokrasi kültürünü, vatan sevgisini ve Cumhuriyet kazanımlarını yeni nesillere öğretmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile eğitim konusunda yapılacakları belirleme, ihtiyaçları ve hedefleri ortaya koyma, hedef kitle konusunda inceleme yaparak, diğer komisyonlarla eşgüdüm içinde hareket ederek, “eğitim” faaliyetlerinin esas ve koşullarını belirlemek ve eğitim ihtiyacı olan herkesi desteklemektir.

Kapsam
MADDE 2

Bu yönerge, Aydınlık Nesiller Derneği tarafından yurt içinde gerçekleştirilecek olan tüm eğitim çalışmalarını ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Tanımlar
MADDE 4

Bu yönergede adı geçen;
Dernek: Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük: Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Şube/Bölge Temsilcileri: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye: Aydınlık Nesiller Derneği Üyesini,
Genel Merkez Eğitim Komisyonu: Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu kapsar.

BÖLÜM 2
ESAS HÜKÜMLER

Çalışma Programı ve Esasları
MADDE 5

Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır, Komisyon üyeleri, Komisyona katılmak isteyen üyeler ve gönüllüler komisyonu oluşturur, Aydınlık Nesiller Derneği Eğitim Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak ayda en az bir kez (ihtiyaç halinde artırılabilir), her ayın ikinci cumartesi günü toplanarak çalışmalarına devam eder. Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır. Aydınlık Nesiller Derneği Eğitim Komisyonu yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Aylık ve Yıllık Faaliyet Takvimini planlar. Eğitim Komisyonu, Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerde görev alır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur, Komisyon, çeşitli dallarda eğitimin gelişimine katkı sunmak amacıyla bilimsel yayınları takip eder, eğitim programlarını inceler ve yeni projeler üretir. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık ve aylık planlarında belirtildiği gibidir. Komisyon çalışmalarına konu olan eğitimle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ları ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ları, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir. Eğitim Komisyonu, gerekli hallerde derneğin tüm komisyonları ile işbirliği yapar ve eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.

Faaliyet Alanları
MADDE 6

Üniversiteler, İlköğretim, Ortaöğretim, Halk Eğitim Merkezleri, Kamu Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Merkezi ve Yerel yönetimler, STK’lar, Ulusal ve Uluslararası Eğitimi destekleyen kuruluşlar (UNDP, UNESCO, vb.)

Faaliyet ve Etkinlikler
MADDE 7

Derneğin daha yaygın olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitime yönelik yapılması gereken tüm çalışmaları yapmak, Ülke gündemi ile ilgili ve aydınlanmada önemli olan konuları kapsayan çeşitli konferanslar, sempozyum, eğitim seminerleri ve paneller düzenlemek, düzenlenenlere katılım sağlamak, Çeşitli meslek gruplarında yer alan kişilerin, eğitimleri ve sorunları konusunda araştırmalar yaparak çalıştaylar düzenlenmesi, önerilerin geliştirilmesi yönünde programlar yapmak, bu yolla derneğin tanıtımına katkı sağlamak, Dernek üyelerine dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak için eğitim seminerleri düzenlemek, ayrıca genel ve güncel konularda bilinç düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek, Mültecilere yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri düzenlemek, Duygu eğitimi çalışmaları planlamak, katılmak ve icra etmek, Dernek merkezinde ve temsilciliklerde, ekonomik olarak yetersiz olan ailelerin okumakta olan çocuklarına eğitim desteği vermek, aydınlık, çağdaş ve özgür bireyler yetişmesine katkıda bulunmak, Çeşitli sanat alanları ile ilgili kurslar, sanat atölyelerini destekleyerek çağdaş eğitime katkı sağlamak, ayrıca gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek, Aydınlık Nesiller Derneği gençlik komisyonu üyeleri ve dernekten burs alan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre her türlü eğitim desteği vermek için planlama yapmak, çalışmaları koordine etmek, Eğitimin toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale getirilebilmesi için ilgili tüm çalışmaları belirlemek ve koordine etmek, Aydınlık Nesiller Derneği’nin amaç ve hedeflerini kitlelere aktarabilmek için çeşitli toplantılar planlamak ve bu yönde yıllık takvim hazırlamak.

Faaliyet Koşulları
MADDE 8

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun olması, Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal, bilimsel ve evrensel değerlere aykırı olmaması, Faaliyetin topluma ve AND üyelerine kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olan katkı ve/veya gelir sağlaması, Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi, Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,

Değerlendirme
MADDE 9

Eğitim Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar: Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu, Faaliyetin eğitim alanında, başta AND üyelerine ve topluma sağlayacağı katkı, Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’nin tanıtımına katkısı.

Faaliyetin Gerçekleşmesi
MADDE 10

Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Eğitim Komisyonu tarafından Aylık ve Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

Faaliyet Gelirleri
MADDE 11

Bütün faaliyet kazanımları ve gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’nun da onayı ile eğitim amaçlı faaliyetleri için kullanılır. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

Eğitim Komisyonu Görev Tanımları
MADDE 12

Görevlendirme:
Eğitim yılı başlamadan önce, Eylül ayının ilk haftası, Komisyon üyelerinin geniş katılımı ile yapılacak toplantıda, gönüllülük esasına göre, oylama ile seçim yapılır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Eğitim Sekreteri, Yazman, Koordinatör.
Başkan; Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Komisyon başkanı aynı zamanda komisyon danışmanıdır. Toplantılarda komisyona başkanlık eder. Projeler üzerine öneriler geliştirmek, çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, bunları komisyonda alınan kararlar doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek. komisyon üyelerinin çalışmalarını takip etmek, görevlendirme yapmak, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunmak, yönetimsel işlerde yeniden yapılanmaya gitmek. Gelen önerileri almak, değerlendirme yapmak, komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimine sunmakla sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları 3 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. Eğitim ile ilgili olan tüm konulardan öncelikli haberdar olmak ve ilgili yönerge çerçevesinde değerlendirmek, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlamak. Aynı zamanda toplantı gündemlerini hazırlamak ve yayınlamak.
Başkan Yardımcısı; Derneğin yönerge ve yönetmeliklerinde belirlenen birim, kurul ve diğer komisyonlarda temsil görevini üstlenir. Koordinasyon ve gerekli bilgilerin başkana iletilmesinden sorumludur. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda başkanlık yapar ve Başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Komisyon gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları rapor haline getirir. Komisyonun hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller. Genel Merkez Yönetim Kurulunun oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
Eğitim Sekreteri; Akademik birimler ile ilişkili düzenlemeleri yapar. Komisyonun her türlü eğitim programından sorumludur. Planlama, etkinlik ve faaliyet takviminin sürekli güncel tutulup, üyelerin erişimine açık olmasını sağlar.
Yazman, toplantıların tutanaklarını hazırlar ve toplantı sonunda katılımcıların parafelerini alır. Evrakların sürekli Dernek Sekreterinde olmasını temin eder.
Koordinatör, tüm eğitim gayretlerinin koordinesinden sorumludur. Diğer eğitim kurumları ile irtibatlı olunmasını sağlar. Diğer eğitim kurumlarının faaliyetlerini takip eder, onlarla eşgüdüm içerisinde olunmasını ve gerektiğinde gayret birliği çabalarını organize eder.

BÖLÜM 3
SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 13

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Yürürlük
MADDE 14

Bu yönerge, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun XX.XX.2017 tarih ve X sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 15

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.