ÇEVRE VE AFET KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR 

Amaç

MADDE 1

Bu yönergenin amacı, Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü gereği, Çevre ve Afet Yardım Komisyonunun oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kapsamda; üzerinde yaşayan insanlar, hayvanlar ve bitkiler ile bir bütün olan çevremizin küresel ısınma, plansız ve çarpık yapılaşma nedeniyle yaşanamaz hale gelmesi ve buna bağlı olarak hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle doğal varlıkların korunmasında, afetlerde uygulanacak hareket tarzları konularında halkımızı bilinçlendirmek için projeler üretmek, strateji geliştirmek, hedef belirlemek, imkanlar ve şartlar oluştuğunda AND bünyesinde bir Afet Yardım Teşkilatı kurmak ve bunları gerçekleştirmek için aynı ilkelerle hareket eden çeşitli kurum-kuruluş ve STK’lar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

 

Kapsam MADDE 2

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki Türkiye Cumuriyeti vatandaşlarının Çevre ve Afet Yardım konularında bilinçlenmesine katkı sağlayacak, ülkemizin tüm canlılar için yaşanabilir bir ülke olmasını ve afet risklerine hazırlıklı olmasını sağlayacak bilim temelli tüm çalışmaları, girişimleri ve faaliyetleri kapsar.

 

Dayanak MADDE 3

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; “MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanları” temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

 

Tanımlar MADDE 4-

Bu yönergede adı geçen; Dernek

Tüzük GMYK

STK AFAD AKUT TEMA

Üye

Şube/Bölge Temsilcileri

 

:Aydınlık Nesiller Derneği’ni,

:Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,

:Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunu

:Sivil Toplum Kuruluşu’nu

:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı

:Arama ve Kurtarma Derneği’ni

:Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı

:Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,

:Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,

 

BÖLÜM 2 ESAS HÜKÜMLER

Çalışma Programı ve Esasları MADDE 5

 1. Genel Merkez tarafından komisyona katılım duyurusu yapılır,
 2. Komisyona katılmak isteyen üyeler ve gönüllüler ile komisyon oluşturulur,
 3. Aydınlık Nesiller Çevre ve Afet Yardım Komisyonu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin kararlarını almak üzere düzenli olarak ayda bir kez her ayın son Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına devam Komisyon toplantısı Başkanın çağrısı ile yapılır.
 4. Aydınlık Nesiller    Derneği    Çevre    ve    Afet    Yardım    Komisyonu    yıl    içerisinde gerçekleştireceği tüm etkinlik ve faaliyetlerini kapsayan Yıllık Faaliyet Takvimini
 5. Çevre ve Afet Yardım Komisyonu, Kent Konseylerinde, çeşitli Meslek Kuruluşlarında, STK ve Üniversitelerdeki etkinliklere katılır, derneği temsil ederek eşgüdümlü çalışmalarda bulunur,
 6. Komisyon sık sık çeşitli zamanlarda doğal varlıkların korunması ve afet konularında bireysel ve toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla eğitim seminerleri ile üye eğitimleri
 7. Komisyon Çalışma Alanları ve Faaliyetleri yıllık planda belirtildiği gibidir. Gerektiğinde GMYK’nın bilgisi dahilinde yıllık planda değişiklik yapılabilir.
 8. Komisyon, çalışmalarına konu olan işle ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve STK’ lar ile işbirliği yapabilir. Kent Konseyleri, STK’ lar, Dernekler ve Akademik Odalarda toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

İ. Çevre ve Afet Yardım Komisyonu gerekli hallerde derneğin diğer tüm komisyonları ile işbirliği yapar, eşgüdümlü çalışmalarda bulunur.

 

Faaliyet Alanları MADDE 6

 1. Eğitim Kurumları
 2. Kamu Kuruluşları
 3. Meslek Kuruluşları
 4. STK’ lar

 

Faaliyet ve Etkinlikler MADDE 7

 1. İnsan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler, yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine neden olan tüm sebepler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapar, hava, Su, Toprak, Deniz kalitesini korumak, ilgili tedbirleri almak, kirliliklerin en aza indirmesi gibi alanlarda yapacağı çalışmaları genç kuşaklara aktarmak için eğitimler planlar, bu konularda TEMA İle işbirliği yapar,
 2. Atık pil toplama, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, evsel atıklar (atık yağlar) vb konularda kampanyalar başlatmak, sınıflara ayrılarak toplanması, geri kazanılması, arıtılması veya geri dönüştürülmesi gibi çalışmalar yapan kuruluşlar ve Belediyeler ile işbirliği yapar, projeler hazırlar,

 

 

 1. Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle çevre dostu tarımsal uygulamalar, bitki ıslah çalışmaları, erozyonla mücadele, ağaçları koruma ve kırsal kalkınma amaçlı faaliyetlerde bulunur, bu konularda TEMA İle işbirliği yapar,
 2. İnsana, hayvana, çevreye karşı şiddetin engellenmesine yönelik projeler ve etkinlikler yürütür; ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapar,
 3. Ayrıca, doğal afetlerde ülke yararına çalışmalar yapar ve bu kapsamda ülke genelinde bu yönde çalışan AFAD, AKUT gibi kuruluşların çalışmalarını yakından takip eder, eğitim çalışmalarına katılır, bu konularda sertifikalı eğiticiler yetiştirerek toplumsal bilinci artırıcı eğitim çalışmalarında bulunur,
 4. AND bünyesinde bir Afet Yardım Teşkilatı teşkil edilmesi için gerekli çalışmaları başlatır, bu doğrultuda imkanlar ve şartlar oluştuğunda afetlerde müdahale ekibi

/ekipleri ile AFAD ve AKUT gibi kuruluşlarla birlikte hareket eder,

 1. AND Sağlık Komisyonu ve Eğitim Komisyonu ile yakın ve sürekli koordinasyon sağlar. Eğitim Komisyonu ile her türlü eğitim faaliyetinde, Sağlık Komisyonu ile de özellikle afetlerde, acil durumlarda ve çevre sağlığını ilgilendiren konularda işbirliği halinde hareket
 2. Küresel ısınma ve bunun insan kaynaklı küresel iklim değişikliği üzerinde etkileri ve buna bağlı olarak doğal afetlerin artması ve dünya üzerinde yaşayan her türlü canlı hayatını tehdit eder hale gelmesi konusunda ve buna karşı hareket tarzları konusunda halkı bilinçlendirmek ve idareye tavsiyelerde bulunmak doğrultusunda çalışmalar yapar,

 

Faaliyet Koşulları

MADDE 8

Faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.

 1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygun ve bilimsel temelli olması,
 2. Atatürk ilkeleri ve demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
 3. Faaliyetin, toplumun ve/veya AND üyelerinin; kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı ve/veya gelir sağlaması,
 4. Faaliyetin derneğe minimum maliyet, maksimum fayda sağlayacak tarzda planlanması ve icra edilmesi,
 5. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına somut katkı sağlaması ve yapılmasının önemli bir gereklilik taşıması,
 6. Komisyonun amaçları doğrultusunda proje çalışması yapılacak ise; Projenin bireysel ve toplumsal sağlığın gelişimine ve bu konulardaki toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak niteliklerde olması

 

Değerlendirme MADDE 9

 1. Çevre ve Afet Yardım Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği Şube/Temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin görüş ve önerilerini öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
  1. Faaliyetin AND Tüzüğüne uygunluğu,
  2. Faaliyetin toplum ve AND üyelerine katkı ve/veya gelir sağlaması,
  3. Faaliyetin kamuoyu oluşturmaya ve AND’ nin tanıtımına katkı sağlaması

 

Faaliyetin Gerçekleşmesi

MADDE 10

 1. Yapılacak faaliyet sayısı ve çeşidi, Çevre ve Afet Yardım Komisyonu tarafından Yıllık Takvimde belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına
 2. Faaliyet ile ilgili tanıtım görselleri komisyon tarafından hazırlanır. Komisyon, faaliyet ile ilgili bütün tanıtımlarını ve duyurularını hazırlar ve karar defterinde kayıt altına alır.
 3. Alınan kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Genel Merkezin (onayının) komisyona bildirimi üzerine faaliyet işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile faaliyetin planlaması ve süreci başlar.

 

Faaliyet Gelirleri MADDE 11

 1. Bütün faaliyet gelirleri dernek hesabına aktarılır ya da komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda GMYK’ nun da onayı ile yardım amaçlı bir faaliyet için kullanılır.
 2. Gelir amaçlı yapılacak olan tüm etkinlikler faaliyet ile sınırlıdır.
 3. Herhangi bir faaliyet öncesinde yapılacak olan ödemeler olduğu takdirde alınacak kararlar doğrultusunda GMYK tarafından da yapılabilir.

 

Çevre ve Afet Yardım Komisyonu Görev Tanımları MADDE 12

 

Başkan; Yönetim Kuruluna karşı komisyonu temsil eder ve Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir, Komisyonun amacı ve görevleri doğrultusunda düzenli olarak işleyişini sağlar. Komisyon görevlerine ilişkin çalışma ve faaliyetleri koordine eder. Üyeler arasında ve komisyonla yönetim kurulu arasında iletişimi ve işbirliğini sağlar. Komisyonla ilgili kararlar alır, işbölümü yapar ve komisyonda alınan kararların uygulanması için çalışır. Toplantıları zamanında organize eder ve başkanlığını yapıp, yönetir. Dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilmesi için; iletişim kurullarının oluşturulması ve diğer komisyonla ile bağlantılarını sağlar, Derneği görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm çalışmaları planlar ve uygulatır. Bu yönde gerekirse çeşitli ziyaretlerde bulunur, gelen önerileri alır, değerlendirir. Komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimim Kurulu’na sunmaktan sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

 

Başkan Yardımcısı/Koordinatör; Başkanın görevlerini yürütmesinde ona yardımcı olur. Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yürütür. Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu temsil eder. Komisyonun belirlediği toplantılara katılır. Komisyonun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır. Kendi üyeleri ve ilgisi nedeniyle her türlü komisyon, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü vazifesi yapar. Tüm komisyonların faaliyetleri ile ilgili olarak dernek üyeleri arasındaki internet ortamındaki koordinasyonu, yapılan çalışmaların internet ortamında yayına hazırlanmasını sağlar. Bütün iletişim ve bilişim çalışmaları ile ilgili her türlü belge, bilgi, doküman, etkinlikler, raporlar, makaleler vb. malzemeler Başkan Yardımcısı eli ile iletilirler.

 

Sekreter; Toplantı ve tutanaklarını düzenler, komisyon kararlarını karar defterine geçirir, imza edilmelerini sağlar, gelen giden her türlü evrak işlerinden yazışmalardan ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur. Ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütür.

 

Faaliyetlerin Durumunun İzlenmesi ve Çevre ve Afet Yardım Komisyonunun Çalışmaları MADDE 13

 1. Faaliyetlerin durumunun izlenmesi, gerekirse düzeltilmesi ve yönlendirilmesi Çevre ve Afet Yardım Komisyonundan belirlenen bir üye tarafından yapılarak faaliyet ile ilgili bilgilendirmeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesine gerektiğinde her zaman veya ayda bir yapar.
 2. Çevre ve Afet Yardım Komisyonu üyeleri, aksi belirtilmediği sürece, ayda bir defa, her ayın son Çarşamba günü saat 00’te Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak komisyon üyesi/üye toplantıdan en az 1 gün önce Çevre ve Afet Yardım Komisyonu Sekreterini bilgilendirir.
 3. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon sekreterine teslim edilen aylık raporlar, sekreter tarafından üçer aylık periyotlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Komisyon Başkanına

 

Faaliyet Bilgi Bankası MADDE 14

 1. Komisyon tarafından yapılan faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler Çevre ve Afet Yardım Komisyonu tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine
 2. Gelen bilgiler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak AND faaliyet veri tabanında kayıt altına alınır.
 3. Faaliyet bilgilerinin güncelliğinin ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin korunması esastır.

 

 

BÖLÜM 3 SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 15

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

 

Yürürlük MADDE 16

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 31.01.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme MADDE 17

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Çevre ve Afet Yardım Komisyonu, Şube/Temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Çevre ve Afet Yardım Komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.