BURS KOMİSYONU YÖNERGESİ

BÖLÜM 1
GENEL ESASLAR

MADDE 1

Maddi desteğe ihtiyacı olan ilk ve ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız burs ile burs gelirinin kullanılacağı “eğitim” faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2

Yurt içindeki veya yurt dışındaki ilk ve ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, verilecek burs ile burs gelirinin kullanılacağı eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-

Bağışçı: Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumları,

Burs Komisyonu: Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonu

Dernek: Aydınlık Nesiller Derneği (AND)’ni,

GMYK: AND Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,

KYK: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nü,

Öğrenci: Yurt içindeki veya yurt dışındaki ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini,

Şartlı Bağışçı: Eğitimi destekleyici faaliyetlerden ihtiyacı olan öğrencileri burs ile destekleme kapsamında; burs yönergesi kriterlerine uygun ancak puan itibari ile o yıl ki burs verilecekler içinde yer alamayan öğrenciye kendi kaynakları ile dernek çatısı altında nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumları,

Şube/Bölge Temsilcileri: AND GMYK tarafından görevlendirilmiş Üyeleri, 

Tüzük: AND Tüzüğü’nü,

Üye: AND Üyesi’ni, ifade eder.

 

Başvuru Yerleri

MADDE 5

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler internet üzerinden EK-A’daki Burs Başvuru Formunu doldurur.

 

Başvuru Zamanı

MADDE 6

Öğrenciler burs başvurularını her yıl 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapar.

 

Başvuru Koşulları

MADDE 7

Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

c. Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,

ç. Şubemiz veya Temsilciliğimiz olan illerdeki devlet okullarında veya %100 burslu özel okullarda okuyor olmak,

d. KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak,

e. Ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını (okuduğu sınıftan başarısız dersi bulunmamak) kazanmış olmak ve öğrenimini dondurmamak,

f. Aynı aileden birden fazla kişiye eğitim yardımı yapılamaz.

 

Burs Alacaklardan İstenilen Belgeler

MADDE 8

Burs almaya hak kazanan öğrenciler 10 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezine gönderir.

a. İlk Defa Başvuru Yapanlar;

1. Kimlik Fotokopisi,

2. 1 Adet Fotoğraf,

3. Öğrenci Belgesi,

4. İkametgâh Belgesi (Yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi),

5. Vukuatlı Nüfus Kaydı (Nüfus Müdürlüğünden),

6. Türkiye İş Bankasında adına (veya Vasisi adına) açılmış hesap numarası,

7. Ara sınıflar için Transkript belgesi aslı.

8. Adli Sicil Kaydı


b. Bursu Devam Edenler;

1. Transkript belgesi aslı (Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemine ait transkriptlerini, ilgili dönemin bitmesini müteakip en geç 1 ay içerisinde, Burs Komisyonu’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.). 

2. Adli Sicil Kaydı

 

Burs Süresi ve Burs Verilmeme/Kesilme Nedenleri

MADDE 9

Burs süresi bir öğrenim yılıdır.

Burs başvuru safhasında gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi verenlere kesinlikle burs verilmez.

Öğrenciler, öğrenimleri ile ilgili her türlü değişikliği en kısa sürede AND’a bildirmekle yükümlüdür. 

Bursiyerler, Aydınlık Nesiller Derneğinin tanıtımında ve çalışmalarında “Gönüllü Elçi” olmayı kabul ederler.

Aydınlık Nesiller Derneğinin her türlü çalışmasına “Gönüllü Elçi” olarak katılanlara bir sonraki öğretim yılında verilecek burslarda öncelik tanınır.

Başvuru koşularını taşımayan, bu koşulların devamını sağlayamayan veya dönem içinde etkinliklere mazeretsiz katılmayan öğrencilere bu durumunun tespitinden itibaren burs ödemesi yapılmaz.