BURS KOMİSYONU YÖNERGESİ

BÖLÜM 1
GENEL ESASLAR

Amaç
MADDE 1

Bu yönergenin amacı, gerçek ve tüzel kişilerden gelen bağışlarla, Aydınlık Nesiller Derneği tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız burs ile burs gelirinin kullanılacağı “eğitim” faaliyetlerinin esas ve koşullarını belirlemek, aynı zamanda bu çalışmalar ile öğrencileri daha fazla çalışma ve başarılı olmaya özendirerek, sosyal alanlarda, spor, kültür, sanat vb dallardaki başarılarını açığa çıkararak desteklemektir.

Kapsam
MADDE 2

Bu yönerge, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Aydınlık Nesiller Derneği tarafından verilecek burs ile burs gelirinin kullanılacağı eğitim faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3

Bu yönerge Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü; MADDE 2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, MADDE 16 Derneğin Gelir Kaynakları, MADDE 18 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri, MADDE 19 Bildirim Yükümlülüğü, temel alınarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

Tanımlar
MADDE 4

Bu yönergede adı geçen;
Dernek: Aydınlık Nesiller Derneği’ni,
Tüzük: Aydınlık Nesiller Derneği Tüzüğü’nü,
GMYK: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Şube/Bölge Temsilcileri: Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi yapılmış üyeleri,
Üye: Aydınlık Nesiller Derneği Üyesi’ni,
Öğrenci: Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ya da lisansüstü öğrencilerini,
Genel Merkez Burs Komisyonu: Doğrudan Genel Merkez tarafından görevlendirilen komisyonunu kapsar.

BÖLÜM 2
ESAS HÜKÜMLER

Burs Başvuruları
MADDE 5

A. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler internet üzerinden Burs Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunurlar.
B. İnternet erişimi olmayan öğrencilerin başvuruları burs komisyonu okul temsilcilerinin ziyaretlerinde başvuru formu doldurularak gerçekleştirilir. Yazılı olarak doldurulan başvuru formları temsilciler tarafından değerlendirilmek ve arşivlenmek üzere başvuru süresi içerisinde genel merkeze ulaştırılır.

Başvuru Zamanı
MADDE 6

Burs başvuruları her yıl aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılır ve bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılır.
İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için : 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında,
Yüksek Öğretim öğrencileri için : 01 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında yapılır.

Burs Tutarı ve Sayısı
MADDE 7

Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek öğrenci sayısı ve tutarı Burs Komisyonu tarafından belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, okulun bulunduğu yer ile birlikte uygun miktarda daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır.

Burs Alabilme Koşulları
MADDE 8

Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekir.
A. T.C. vatandaşı olmak,
B. Vatan sevgisi olan, Cumhuriyete bağlı, demokrasiye inanan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir birey olmak,
C. Aydınlık Nesiller Derneği üyesi ya da Aydınlık Nesiller Derneği’nin en az bir üyesinin referansına sahip olmak, ya da kendisini tanıyan bir eğitimciyi referans olarak göstermek,
D. Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
E. Yurt içinde ilköğretim, ortaöğretim, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,
F. Başarısını belgelemek.

Değerlendirme
MADDE 9

A. Burs Komisyonu Aydınlık Nesiller Derneği şube/temsilcilikleri bünyesinde aktif çalışan üyelerin başvurusunu öncelikle ele alır ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
1. Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
2. Şehit ve Gazi çocukları,
3. Ailesinin gelir durumu,
4. Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
5. Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı )
6. Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösterir belge.
7. Dernek çalışmalarına olabilecek katılım ve katkısı,
B. Yukarıdaki ölçüt ve MADDE 9’da belirtilen burs alabilme koşullarına göre yapılan değerlendirme sonunda burs verilmesi uygun görülen adaylar Burs Komisyonu ve veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş şube/bölge temsilcisi tarafından görüşmeye çağrılır.
C. En az bir yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda varılan kanaat görüşme tutanağı ile imza altına alınır.
D. İki suret hazırlanan tutanağın, bir sureti Genel Merkeze gönderilir, diğer suret burs komisyonu tarafından muhafaza edilir. Genel Merkezin (onayının) burs komisyonuna bildirimi üzerine burs işlerlik kazanır ve Yönetim Kurulu kararı ile burs ödemesi başlar.

Burs Alacaklardan İstenilen Belgeler
MADDE 10

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin 10 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezine teslim etmeleri istenir.
A. Kimlik Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, 1 Adet Fotoğraf
B. İkametgâh Belgesi,
C. Eğitim döneminde ailesi ile birlikte ikamet etmeyenler için kaldığı yerin ikametgâh belgesi (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerin ikametgâh belgesi),
D. Nüfus Müdürlüğünden Aile Dökümü,
E. 1.Sınıf öğrencileri için Öğrenci Belgesi,
F. 2.ve 3. Sınıf öğrenciler için transkript (belgenin aslı)
G. Komisyon tarafından kendisine bildirilen bankada adına açılmış hesap numarası

Burs Ödemesi
MADDE 11

A. Genel Merkez tarafından açılacak ayrı bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur.
B. Bütün burs kazanımları bu havuza aktarılır.
C. Ödemeler, saymanlık tarafından hazırlanan banka talimatı ile yapılır.
D. Ödemelere Kasım ayı itibariyle başlanır.
E. Burs süresi öğrencinin başarısına bağlı olarak bir öğrenim yılıdır.
F. Ödeme günü Genel Merkez Yönetim Kurulunun alacağı kararla belirlenerek gerçekleştirilir.

Burs Komisyonu Görev Tanımları
MADDE 12

Başkan; Komisyonun eylem ve işlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Komisyon başkanı aynı zamanda komisyon danışmanıdır. Toplantılarda komisyona başkanlık eder. Burs sistemi ve projeler üzerine öneriler geliştirmek, çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, bunları komisyonda alınan kararlar doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek. Burs başvurularını değerlendirmek, bütçe olanaklarını göz önünde tutarak sonuçlandırmak, komisyon üyelerinin çalışmalarını takip etmek, görevlendirme yapmak, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunmak, yönetimsel işlerde yeniden yapılanmaya gitmek. Gelen önerileri almak, değerlendirme yapmak, komisyon ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Genel Merkez Yönetimine sunmakla sorumludur. Komisyonun diğer üyelerinden gelen raporları 3 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. Burs ile ilgili olan tüm konulardan öncelikli haberdar olmak ve ilgili yönerge çerçevesinde değerlendirmek, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlamak. Aynı zamanda toplantı gündemlerini hazırlamak ve yayınlamak.
Başkan Yardımcısı; Derneğin yönerge ve yönetmeliklerinde belirlenen birim, kurul ve diğer komisyonlarda temsil görevini üstlenir. Koordinasyon ve gerekli bilgilerin başkana iletilmesinden sorumludur. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda başkanlık yapar ve Başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Komisyon gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları rapor haline getirir. Komisyonun hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller. Genel Merkez Yönetim Kurulunun oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
Koordinatör; Komisyon programı, eğitsel hedefleri, komisyonun çalışma alanları, ilişkide olduğu tüm birimleri, burs verenler ve bursiyerler ile ilgili yapılabilecek her türlü çalışmadan ve organizasyondan sorumludur. Bursiyerlerin durumlarını değerlendirmek amacıyla 3 ayda bir anket düzenler ve verileri komisyon üyeleri ile paylaşarak, sonuçların Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesini sağlar. Aynı zamanda komisyon defterini tutar, alınan kararları yazar.
Öğrenci Yönetmeni; Akademik birimler ile ilişkili düzenlemeleri yapar. Bursiyerlerin ders durumları ile ilgili not ve devam kayıtlarını, okul içindeki hal-hareket-davranış ve tüm aktivitelerini takip eder. Herhangi kritik bir durumu komisyon üyeleri ile paylaşır. Ayrıca öğrencilerin bursları dışındaki söz konusu olabilecek genel ihtiyaçlarından komisyonu haberdar eder. Dönem başları ve yılsonunda öğrencilerin genel durumlarını içeren raporlar hazırlayarak komisyon ile paylaşır. Öğrenciler ile ilgili her türlü bilgi, belge desteğinin sağlanmasından, istatistik bilgileri güncel tutmaktan sorumludur.
Okul Sorumluları; Öğrenci Yönetmeni gibi Okul Sorumluları da Bursiyerler ile ilgili her türlü bilgi-belge desteğinin sağlanmasından sorumludur. Görevli oldukları okullarda ihtiyaç sahibi olan ve başarılı öğrencileri tespit ederek komisyonu haberdar eder. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesine aracılık eder. Okullardaki duyuru panolarında ilgili ilan ve duyurularımızın yayınından sorumludur. Derneğimizin burs yoluyla aynı zamanda tanıtımından ve duyurulmasından sorumludur.
Sayman; Komisyonun her türlü mali ve gelir-giderleri ile ilgili tüm işleri kapsayan sorumluluğu ön plandadır. Burs programına yönelik bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir. Burs verilecek öğrenci sayısını artırmak amacıyla kaynak yaratma yolları ile ilgili olarak çalışmalar yapar, komisyona sunar.
Bursiyerler; Bursiyer, Aydınlık Nesiller Derneğinin kural ve ilkelerine uymak, başvuru tarihinden itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmekle yükümlüdür. Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemine ait transkriptlerini, ilgili dönemin bitmesini müteakip en geç 1 ay içerisinde, Burs Komisyonu’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili her türlü değişikliği derneğe bildirmekle yükümlüdür. Bursiyerler aynı zamanda Aydınlık Nesiller Derneğinin tanıtımında ve çalışmalarında “Gönüllü Elçi” olmayı kabul ederler.

Burs Alanların Durumunun İzlenmesi ve Burs Komisyonunun Çalışmaları
MADDE 13

A. Öğrencinin her dönem sonunda not ortalamasının başarılı olması aranır.
B. Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezine sunması gerekir. (Yüksek öğrenim için önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.)
C. Burs alan öğrencinin sosyal etkinlik becerilerini kazanmaları ve kişisel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına aracı olması için dernek etkinliklerine katılımı, görev paylaşımlarına hazırlanmaları, bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri esastır. Katılım programlarının belirlenerek gerçekleştirilmesi Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ve burs komisyonunun belirlenen temsilcisi aracılığı ile gerçekleştirilir.
D. Burs alanların durumunun izlenmesi, yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi Burs Komisyonu tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üyeler tarafından yapılır. Belirlenerek onaması yapılan üye burs alan personelin dernek etkinlik ve çalışmalarına katılımı hakkındaki bilgilendirmeyi Burs Komisyonu Koordinatörüne her ayın 3’ncü haftası Cumartesi günü yapar.
E. Burs komisyonu üye ve temsilcileri her ayın 3’üncü haftası Cumartesi günü Öğleden Sonra Aydınlık Nesiller Derneği Genel Merkezi’nde ya da ilgili Temsilcilikte toplanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak personel toplantıdan en az 1 gün önce Burs Komisyonu Koordinatörünü bilgilendirir.
F. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak komisyon koordinatörüne teslim edilen aylık raporlar, koordinatör tarafından üçer aylık raporlarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) Yönetim Kurulu Koordinatörü ve Komisyon Başkanına sunulur.

Bursun Kesilme ve Burs Miktarının Artırılması Halleri
MADDE 14

A. Aşağıda belirtilen hallerin Şube/Temsilcilik tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme burs komisyonu başkanı tarafından durdurularak Genel Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.
1. Dernek etkinliklerine geçerli mazeret belirtmeden düzenli olarak katılım ve katkı sağlamayanların,
2. Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının şube/temsilcilik tarafından haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların,
3. Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunanların,
4. 10 MADDE’de yer alan bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların,
5. Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
6. Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,
7. Okulundan mezun olanların,
8. Okul kaydını donduranlar,
9. Herhangi bir siyasi eylem/mitinge katılan ve/veya siyasi partiye üye olanların.
B. Hakkında adli soruşturma açılan öğrencinin bursu mahkeme sonuçlanıncaya kadar askıya alınarak ödemeleri dondurulur. Mahkeme kararıyla suçu sabit görülen öğrencinin bursu Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.
C. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş veya karışmış olan öğrencinin bursu mahkeme sonucu beklenmeden Yönetim Kurulu Kararıyla derhal kesilir.
D. Dernek etkinlik ve çalışmalarına devamlı katılıp katkı sağladıkları belgelenen öğrencilere Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla bir veya iki aylık burs bedeli fazla ödeme yapılabilir.

Burs Bilgi Bankası
MADDE 15

A. Genel Merkez ve şubeler/temsilcilikler tarafından verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri, ödenen burs miktarı) Burs Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir.
B. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak AND Burs veri tabanında (Burs Bilgi Bankası) kayıt altına alınır.
C. Burs bilgilerinin güncelliğini ve kanunlar çerçevesinde gizliliğinin koruması esastır.
D. Burs verdiği öğrenci ile tanışmak isteyen bağışçının talebine ilişkin karar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.
E. Aydınlık Nesiller Derneği’nin (AND) bağışçı ve yardım yapanları araştırma veya inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.
F. Aydınlık Nesiller Derneğine (AND) bağış ve yardım yapanların, burs verenlerin siyasi görüşleri, bağlı veya irtibatta bulunduğu örgüt, kurum veya kuruluşlar ile Aydınlık Nesiller Derneği (AND) ilişkilendirilemez.
G. Dernek tüzük ve ilkelerine aykırı bağışta bulunanları AND Yönetim Kurulu ve veya ilgili komisyonların tespit etmesi halinde yapılan bağış ve yardımları kabul etmeme ve iade etme hakkı saklıdır.

BÖLÜM 3
SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Yürürlük
MADDE 17

Bu yönerge, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 06.10.2017 tarih ve 31 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 18

Bu yönerge kuralları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu yönerge hükümleri ise Burs Komisyonu Başkanlığı, şube/temsilciliklerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen burs komisyonu üyeleri tarafından yürütülür.